Algemene voorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Purple-id Trainingen B.V. en Purple-id BV. Activiteiten van 2020academy vallen onder Purple-id BV.

Artikel 1: Begripsbepalingen
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Purple-id Trainingen B.V. en Purple-id BV
Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, workshops, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, intervisie, masterclasses zoals vermeld op www.2020academy.nl en waar deelnemers op individuele basis zich kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Training/opleiding
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft altijd een bedenktermijn van 14 dagen.

3.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:
a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen;
b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren.

4.2 De klant staat altijd centraal. Dit betekent dat zowel telefonische berichten en vragen per e-mail binnen een dag worden beantwoord. Reactie op huiswerkopdrachten is ook binnen een dag.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing
5.1 Training/opleiding door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren.
b. Bij annulering van de training/opleiding tot 1 werkdag voor aanvang van de training/opleiding wordt opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer in alle gevallen eenmaal kosteloos doorgeboekt naar een andere uitvoering van de training/opleiding of overgeboekt een andere training/opleiding binnen 1 jaar na datum van de annulering.

5.2 Opdracht en/of onderzoek door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht.
d. Bij annulering of wijziging tussen de 6 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
e. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
f. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.

Artikel 5.3 Coaching/video analyse
a. Annulering van coaching door de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 5 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
b. Bij annulering of wijziging tussen 5 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
c. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 7: Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.2020academy.nl.

Artikel 8: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek
8.1. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

8.3. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim.

8.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding
Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

Artikel 10: Privacy
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Opdrachtnemer, onze medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategiën.

Artikel 11: Auteursrecht
11.1 Op alles geldt copyright. Niets mag worden gebruikt, uitgegeven of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

11.2 Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal ligt volledig bij Opdrachtnemer.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever die hoger ligt dan het bedrag van de opdracht.
12.2 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
12.3 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 13: Persoonsregistratie
13.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

13.2 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.


AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

Artikel 15: Algemeen
15.1 Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op opdrachten die door opdrachtnemer worden uitgevoerd via www.2020academy.nl;

15.2 Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande Leveringsvoorwaarden van Purple id. BV onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;

Artikel 16: Overige bepalingen
16.1 De door opdrachtnemer bij Inschrijving aan opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot www.2020acdemy.nl aan de Online deelnemer en/of de opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door opdrachtgever is betaald;

16.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of de website van opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor opdrachtnemer toestemming heeft verleend.